401 S. Santa Fe Ave. Salina, KS 67401 | Phone: 785.827.0610 | Toll Free: 866.927.0610 | Fax: 785.827.8608
401 S. Santa Fe Ave. Salina, KS 67401
Phone: 785.827.0610
Toll Free: 866.927.0610
Fax: 785.827.8608

Non-Discrimination Notice/Language Assistance Services

English

Salina Surgical Hospital complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Salina Surgical Hospital does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.Salina Surgical Hospital provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

•Qualified sign language interpreters

•Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)


Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

•Qualified interpreters

•Information written in other languages


If you need these services, contact:


Elizabeth Bishop

Business Office Manager

Salina Surgical Hospital

401 S. Santa Fe Ave.

Salina, KS 67401

Phone: (785)827-0610 ext. 110

Fax: (785)833-2530

Email: contact@salinasurgical.com

If you believe that Salina Surgical Hospital has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:


Celeste Davis

Office for Civil Rights

U.S. Department of Health and Human Services

233 N Michigan Ave., Suite 240

Chicago, IL 60601

Customer Response Center: (800) 368-1019

Fax: (202) 619-3818

TDD: (800) 537-7697

Email: ocrmail@hhs.gov


You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, the Salina Surgical Hospital Business Office Manager is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Español (Spanish)

Aviso de no discriminación


Salina Surgical Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles y no discrimina por raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. Hospital quirúrgico de salina no excluir a las personas o tratarlas diferentemente debido a raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.


Salina Surgical Hospital proporciona ayuda gratis y servicios para personas con discapacidades a comunicarse con nosotros, tales como:

• Intérpretes de lenguaje de signos cualificados

• Información escrita en otros formatos (gran formato electrónico impresión, audio, accesible, otros formatos)Ofrece servicios de idioma gratis a las personas cuyo primer idioma no es inglés, tales como:

• Intérpretes cualificados

• Información escrita en otros idiomasSi usted necesita estos servicios, póngase en contacto con:


Obispo de Elizabeth

Gerente de oficina de negocios

Hospital quirúrgico de salina

401 S. Santa Fe Ave.

Salina, KS 67401

Teléfono: (785)827-0610 ext. 110

Fax: (785)833-2530

Correo electrónico: contact@salinasurgical.com


Si usted cree que Salina Surgical Hospital ha fallado en proporcionar estos servicios o discriminar de otra manera sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja con:


Celeste Davis

Oficina para derechos civiles

Departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos

233 N Michigan Ave., Suite 240

Chicago, IL 60601

Centro de respuesta al cliente: (800) 368-1019

Fax: (202) 619-3818

TDD: (800) 537-7697

Correo electrónico: ocrmail@hhs.gov


Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar una queja, la Salina quirúrgica Hospital oficina Gerente de negocios está disponible para ayudarle.


También puede presentar una queja de los derechos civiles con los Estados Unidos Departamento de salud y servicios humanos, oficina para los derechos civiles, electrónicamente a través de la oficina para derechos civiles denuncia Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o por correo o teléfono al: Departamento de salud y servicios humanos de Estados Unidos 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019 , Formularios de queja 800-537-7697 (TDD) están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Thông báo phòng không phân biệt đối xử


Salina Surgical Hospital tuân theo luật liên bang quyền dân sự và không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu sắc, nguồn gốc quốc gia, tuổi, người Khuyết tật hoặc quan hệ tình dục. Salina Surgical Hospital không loại trừ người hay đối xử với họ một cách khác nhau bởi vì chủng tộc, màu sắc, nguồn gốc quốc gia, tuổi, người Khuyết tật hoặc quan hệ tình dục.


Salina Surgical Hospital cung cấp viện trợ miễn phí và dịch vụ cho người Khuyết tật để giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, chẳng hạn như:


• Thông dịch viên có trình độ ngôn ngữ ký hiệu

• Viết thông tin trong các định dạng khác (lớn in ấn, âm thanh, có thể sử dụng định dạng điện tử, các định dạng khác)


Cung cấp dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người mà ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như:


• Thông dịch viên đủ điều kiện

• Thông tin được viết bằng các ngôn ngữ khác


Nếu bạn cần các dịch vụ này, liên hệ:


Elizabeth Bishop

Quản lý văn phòng

Salina Surgical Hospital

401 S. Santa Fe Ave.

Salina, KS 67401

Điện thoại: (785)827-0610 ext. 110

Fax: (785)833-2530

Email: contact@salinasurgical.com


Nếu bạn tin rằng Salina Surgical Hospital đã thất bại trong việc cung cấp các dịch vụ hoặc phân biệt xử theo cách khác trên cơ sở chủng tộc, màu sắc, nguồn gốc quốc gia, tuổi, người Khuyết tật hoặc quan hệ tình dục, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với:


Celeste Davis

Văn phòng cho quyền dân sự

Sở y tế và dịch vụ nhân Hoa Kỳ

233 N Michigan Ave., Suite 240

Chicago, IL 60601 Chi

Các Trung tâm phản ứng khách hàng: (800) 368-1019

Fax: (202) 619-3818

TDD: (800) 537-7697

Email: ocrmail@hhs.gov


Bạn có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp hoặc bằng thư, fax hoặc email. Nếu bạn cần giúp đỡ nộp đơn khiếu nại, các Salina phẫu thuật bệnh viện văn phòng quản lý có sẵn để giúp bạn.


Bạn cũng có thể khiếu nại về quyền dân sự với các Hoa Kỳ vùng của y tế và dịch vụ, văn phòng cho quyền dân sự, điện tử thông qua các văn phòng cho quyền công dân khiếu nại cổng, có sẵn tại https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf hoặc bằng thư hoặc điện thoại tại: US vùng của y tế và dịch vụ nhân 200 Independence Avenue, SW phòng 509F, tòa nhà HHH Washington, DC 20201 1-800-368-1019 , Mẫu đơn khiếu nại 800-537-7697 (TDD) có sẵn tại http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

繁體中文 (Chinese)

المستشفى الجراحي سالينا يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية الاتحادية، وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون، والأصل القومي، السن، الإعاقة أو الجنس. المستشفى الجراحي سالينا لا تستبعد الناس أو التعامل معها بطريقة مختلفة بسبب العرق أو اللون، والأصل القومي، السن، الإعاقة أو الجنس.

ويوفر المستشفى الجراحي سالينا الإيدز مجاناً وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة على التواصل بفعالية مع الولايات المتحدة، مثل:

• مترجمي لغة الإشارة المؤهلين

• المعلومات المكتوبة في تنسيقات أخرى (كبير الأشكال الإلكترونية المطبوعة والسمعية، وتنسيقات أخرى)

ويوفر خدمات مجانية في اللغة للناس الذين لغتهم الأولى ليست اللغة الإنجليزية، مثل:

• المترجمين الفوريين المؤهلين

• المعلومات المكتوبة بلغات أخرى

إذا كنت بحاجة إلى هذه الخدمات، الاتصال:

إليزابيث بيشوب

مدير مكتب الأعمال

سالينا المستشفى الجراحي

401. س. سانتا أفي.

67401 سالينا، كانساس

هاتف: (785)827-0610 ext. 110

فاكس: (785)833-2530

ا

لبريد الإلكتروني: contact@salinasurgical.com

إذا كنت تعتقد بأن المستشفى الجراحي سالينا قد أخفقت في تقديم هذه الخدمات أو للتمييز بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون، والأصل القومي، السن، الإعاقة أو الجنس، يمكن أن ملف شكوى مع:

سيليست ديفيس

مكتب الحقوق المدنية

وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة

233 ن ميشيغان أفي، جناح 240

شيكاغو، IL 60601

مركز الاستجابة للعملاء: (800) 368-1019

فاكس: (202) 619-3818

TDD: (800) 537-7697

البريد الإلكتروني: ocrmail@hhs.gov

يمكن ملف شكوى شخصيا أو عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إيداع شكوى، مدير مكتب سالينا الأعمال المستشفى الجراحي متاح لمساعدتك.

يمكنك أيضا تقديم شكوى حقوق المدنية مع "الولايات المتحدة وزارة للصحة والخدمات الإنسانية"، مكتب الحقوق المدنية، إلكترونيا عن طريق مكتب "الحقوق المدنية بوابة الشكوى"، متاح في https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf، أو عن طريق البريد أو الهاتف في: "الولايات المتحدة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية" 200 الاستقلال الجادة، SW الغرفة 509F، 1-800-368-1019 HHH بناء واشنطن، العاصمة 20201 ، 800-537-7697 (TDD) شكوى أشكال متوفرة في http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Deutsch (German)

Bekanntmachung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung


Salina Surgical Hospital entspricht den geltenden Bürgerrechte Bundesgesetze und nicht auf der Grundlage von Rasse, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminieren. Salina Surgical Hospital nicht Personen ausschließen oder behandeln sie anders wegen Rasse, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht.


Salina Surgical Hospital bietet kostenlose Hilfsmittel und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen eine effektive Kommunikation mit uns, wie:


• Qualifizierten Gebärdensprachdolmetscher

• Schriftliche Informationen in andere Formate (print, audio, zugängliche elektronische Großformate, andere Formate)


Bietet kostenlose Sprachdienstleistungen für Menschen, deren Muttersprache nicht Englisch, wie z. B. ist:

• Qualifizierte Dolmetscher

• Informationen in anderen Sprachen geschrieben


Wenn Sie diese Dienste benötigen, wenden Sie sich an:


Elizabeth Bishop

Business Office Manager

Salina chirurgische Klinik

401 S. Santa Fe Ave.

Salina, KS 67401

Telefon: (785)827-0610 ext. 110

Fax: (785)833-2530

E-Mail: contact@salinasurgical.com


Wenn Sie glauben, dass Salina Surgical Hospital hat versäumt, diese Leistungen zu erbringen oder in anderer Weise auf der Grundlage von Rasse, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminiert, können Sie eine Beschwerde mit einreichen:


Celeste Davis

Office for Civil Rights

U.S. Department of Health And Human Services

233 N Michigan Ave., Suite 240

Chicago, IL 60601

Customer Response Center: (800) 368-1019

Fax: (202) 619-3818

TDD: (800) 537-7697

E-Mail: ocrmail@hhs.gov


Sie können eine Beschwerde einreichen, persönlich oder per Post, Fax oder e-Mail. Benötigen Sie Hilfe, die Einreichung einer Beschwerde, ist Salina chirurgische Krankenhaus Business Office Manager zur Verfügung, um Ihnen zu helfen.


Sie können auch eine Beschwerde Bürgerrechte mit der US-Abteilung von Health And Human Services, Office für Bürgerrechte, elektronisch über das Büro für Bürgerrechte Beschwerde-Portal, erhältlich unter https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf oder per Mail oder rufen Sie an: US Department of Health And Human Services 200 Independence Avenue, SW Zimmer 509F, HHH-Gebäude in Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019 , 800-537-7697 (TDD) Beschwerdeformulare finden Sie unter http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ພາສາລາວ (Laotian)

ຫນັງສືແຈ້ງການຂອງອົງກອນບໍ່ເລືອກປະຕິບັດ


Salina ຜ່າຕັດໂຮງຫມໍປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດຫມາຍສິດທິພົນລະເຮືອນລັດຖະບານກາງສາມາດນໍາໃຊ້ແລະບໍ່ເລືອກປະຕິບັດບົນພື້ນຖານຂອງເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກໍາເນີດ, ອາຍຸສູງສຸດ, ຄວາມພິການ, ຫຼືການຮ່ວມເພດໄດ້. Salina ຜ່າຕັດໂຮງຫມໍບໍ່ໄດ້ຍົກເວັ້ນປະຊາຊົນຫຼືປິ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແຕກຕ່າງກັນເນື່ອງຈາກເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກໍາເນີດ, ອາຍຸສູງສຸດ, ຄວາມພິການ, ຫຼືການຮ່ວມເພດ.


Salina Hospital ການຜ່າຕັດໃຫ້ໂລກເອດສແລະການບໍລິການປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມພິການຕິດຕໍ່ສື່ສານປະສິດທິຜົນກັບພວກເຮົາ, ເຊັ່ນ:

• ນາຍແປພາສາມີຄຸນວຸດທິ

• ຂໍ້ມູນຂ່າວສານລາຍລັກອັກສອນໃນຮູບແບບອື່ນໆ (ການພິມຂະຫນາດໃຫຍ່, ສຽງ, ຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດເຂົ້າເຖິງ, ຮູບແບບອື່ນ ໆ )


ໃຫ້ບໍລິການພາສາຟຣີໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ມີພາສາຕົ້ນຕໍແມ່ນບໍ່ໄດ້ພາສາອັງກິດ, ເຊັ່ນ:

• ນາຍພາສາມີຄຸນວຸດທິ

• ຂໍ້ມູນຂ່າວສານລາຍລັກອັກສອນໃນພາສາອື່ນ


ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້, ການຕິດຕໍ່:

Elizabeth Bishop

ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການທຸລະກິດ

Hospital Salina ຜ່າຕັດ

401 S. Santa Fe Ave.

Salina, KS 67401

ໂທລະສັບ: (785)827-0610 ext. 110

Fax: (785)833-2530

Email: contact@salinasurgical.com


ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າ Salina Hospital ການຜ່າຕັດບໍ່ສາມາດສະຫນອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ຫຼືຈໍາແນກໃນວິທີການໃນດ້ານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກໍາເນີດ, ອາຍຸສູງສຸດ, ຄວາມພິການ, ຫຼືການຮ່ວມເພດຂອງຄົນອື່ນ, ທ່ານສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ມີ:


Celeste Davis

ຫ້ອງການສິດທິພົນລະເຮືອນ

ພະແນກສະຫະລັດຂອງບໍລິການສຸຂະພາບແລະມະນຸດ

233 N Michigan Ave, Suite 240

Chicago, IL 60601

ສູນການຕອບໂຕ້ລູກຄ້າ: (800) 368-1019

Fax: (202) 619-3818

TDD: (800) 537-7697

Email: ocrmail@hhs.gov


ທ່ານສາມາດຍື່ນການຮ້ອງຮຽນໃນການບຸກຄົນຫຼືໂດຍການອີເມລ, ໂທລະສານ, ຫຼືອີເມລ໌. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນ, ໄດ້ Salina Surgical Hospital ທຸລະກິດຜູ້ຈັດການຫ້ອງການແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ.


ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນສິດທິພົນລະເຮືອນກັບພະແນກສຸຂະພາບແລະບໍລິການມະນຸດ, ຫ້ອງການສິດທິພົນລະເຮືອນສະຫະລັດ, ເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍຜ່ານຫ້ອງການສິດທິພົນລະເມືອງຄໍາຮ້ອງຮຽນສະບັບພິມໄດ້, ທີ່ມີຢູ່ໃນ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, ຫຼືໂດຍການອີເມລຫຼືທາງໂທລະສັບທີ່: US Department of ສຸຂະພາບແລະບໍລິການມະນຸດ 200 Independence Avenue, SW ຫ້ອງ 509F, HHH ກໍ່ສ້າງວໍຊິງຕັນ, DC 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) ແບບຟອມການຮ້ອງມີ ທີ່ມີຢູ່ໃນ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


العربية (Arabic)

إشعار بعدم التمييز

المستشفى الجراحي سالينا يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية الاتحادية، وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون، والأصل القومي، السن، الإعاقة أو الجنس. المستشفى الجراحي سالينا لا تستبعد الناس أو التعامل معها بطريقة مختلفة بسبب العرق أو اللون، والأصل القومي، السن، الإعاقة أو الجنس.


ويوفر المستشفى الجراحي سالينا الإيدز مجاناً وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة على التواصل بفعالية مع الولايات المتحدة، مثل:

• مترجمي لغة الإشارة المؤهلين

• المعلومات المكتوبة في تنسيقات أخرى (كبير الأشكال الإلكترونية المطبوعة والسمعية، وتنسيقات أخرى)


ويوفر خدمات مجانية في اللغة للناس الذين لغتهم الأولى ليست اللغة الإنجليزية، مثل:

• المترجمين الفوريين المؤهلين

• المعلومات المكتوبة بلغات أخرى


إذا كنت بحاجة إلى هذه الخدمات، الاتصال:


إليزابيث بيشوب

مدير مكتب الأعمال

سالينا المستشفى الجراحي

401. س. سانتا أفي.

67401 سالينا، كانساس

هاتف: (785)827-0610 ext. 110

فاكس: (785)833-2530

ا

لبريد الإلكتروني: contact@salinasurgical.com


إذا كنت تعتقد بأن المستشفى الجراحي سالينا قد أخفقت في تقديم هذه الخدمات أو للتمييز بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون، والأصل القومي، السن، الإعاقة أو الجنس، يمكن أن ملف شكوى مع:


سيليست ديفيس

مكتب الحقوق المدنية

وزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة

233 ن ميشيغان أفي، جناح 240

شيكاغو، IL 60601

مركز الاستجابة للعملاء: (800) 368-1019

فاكس: (202) 619-3818

TDD: (800) 537-7697

ا

لبريد الإلكتروني: ocrmail@hhs.gov


يمكن ملف شكوى شخصيا أو عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إيداع شكوى، مدير مكتب سالينا الأعمال المستشفى الجراحي متاح لمساعدتك.


يمكنك أيضا تقديم شكوى حقوق المدنية مع "الولايات المتحدة وزارة للصحة والخدمات الإنسانية"، مكتب الحقوق المدنية، إلكترونيا عن طريق مكتب "الحقوق المدنية بوابة الشكوى"، متاح في https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf، أو عن طريق البريد أو الهاتف في: "الولايات المتحدة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية" 200 الاستقلال الجادة، SW الغرفة 509F، 1-800-368-1019 HHH بناء واشنطن، العاصمة 20201 ، 800-537-7697 (TDD) شكوى أشكال متوفرة في http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Tagalog

Notice of Non-Discrimination

Salina Surgical Hospital ay sumusunod sa mga natatanging Pambansa batas karapatan bilang mamamayan at hindi maaaring makita ang kaibhan sa batayan ng lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o sex. Salina Surgical Hospital ay hindi ibukod ang mga tao o tinatrato ang mga ito sa ibang paraan dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o sex.


Salina Surgical Hospital ay nagbibigay ng libreng tulong at serbisyo sa mga taong may mga kapansanan upang makipag-usap epektibo sa amin, tulad ng:

•Qualified sign interprete wika

• Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaki ang print, audio, naa-access electronic format, iba pang mga format)


Nagbibigay ng libreng serbisyo sa wika sa mga tao na ang pangunahing wika ay hindi Ingles, tulad ng:

•Qualified interprete

•Impormasyon nakasulat sa ibang wika


Kung kailangan mo ng mga serbisyong ito, kontakin ang:


Elizabeth Bishop

Business Office Manager

Salina Surgical Hospital

401 S. Santa Fe Ave.

Salina, KS 67401

Telepono: (785)827-0610 ext. 110

Fax: (785)833-2530

Email: contact@salinasurgical.com


Kung naniniwala ka na Salina Surgical Hospital ay nabigo upang magbigay ng mga serbisyo o discriminated sa ibang paraan sa batayan ng lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian, maaari kang magsampa ng karaingan sa:


Celeste Davis

Office for Civil Rights

U.S. Department of Health and Human Services

233 N Michigan Ave., Suite 240

Chicago, IL 60601

Customer Response Center: (800) 368-1019

Fax: (202) 619-3818

TDD: (800) 537-7697

Email: ocrmail@hhs.gov


Maaari kang magsampa ng karaingan sa tao o sa pamamagitan ng koreo, fax, o email. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-file ng reklamo, ang Salina Surgical Hospital Business Office Manager ay magagamit upang makatulong sa iyo.


Maaari mo ring magsampa ng civil complaint karapatan sa US Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng Office for Civil Rights Complaint Portal, na makukuha sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa: US Kagawaran ng Kalusugan at mga Serbisyong Pantao 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, DC 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) pormularyo para sa reklamo makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


jrefrm pm (Burmese)


Français (French)

Avis de Non-Discrimination


alina Surgical Hospital est conforme aux lois de droits civiques fédéraux applicables et ne fait aucune discrimination sur la base de la race, couleur, origine nationale, âge, handicap ou le sexe. Salina Surgical Hospital ne pas exclure les personnes ou les traiter différemment en raison de la race, couleur, origine nationale, âge, handicap ou le sexe.


Salina Surgical Hospital fournit des aides gratuites et des services aux personnes handicapées de communiquer efficacement avec nous, tels que :


• Gestuel qualifié

• Informations écrites dans d’autres formats (grands formats électroniques imprimés, audio, accessibles, autres formats)


Fournit des services linguistiques gratuits aux personnes dont la langue maternelle n’est pas anglais, tels que :


• Interprètes qualifiés

• Informations écrites dans d’autres langues


Si vous avez besoin de ces services, communiquez avec :


Elizabeth Bishop

Chef de bureau d’affaires

Hôpital chirurgical de Salina

401 S. Santa Fe Ave.

Salina, KS 67401

Téléphone : (785)827-0610 ext. 110

Fax : (785)833-2530

Courriel : contact@salinasurgical.com


Si vous pensez que Salina Surgical Hospital a omis de fournir ces services ou victime d’une autre manière sur la base de la race, couleur, origine nationale, âge, handicap ou le sexe, vous pouvez déposer un grief auprès :


Celeste Davis

Bureau pour les droits civiques

U.S. Department of Health and Human Services

233 N Michigan Ave., Suite 240

Chicago, IL 60601

Réponse à la clientèle : (800) 368-1019

Fax : (202) 619-3818

ATS : (800) 537-7697

Courriel : ocrmail@hhs.gov


Vous pouvez déposer un grief en personne ou par courrier, télécopieur ou courriel. Si vous avez besoin d’aide, dépôt d’un grief, le Salina chirurgicales hôpital Business Office Manager est disponible pour vous aider.


Vous pouvez également déposer une plainte de droits civiques avec l’US Department of Health and Human Services, Bureau pour les droits civiques, électroniquement par l’intermédiaire de l’Office des droits civils plainte Portal, disponible au https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ou par courrier ou par téléphone au : US Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW salle 509F, 1-800-368-1019 HHH immeuble Washington, D.C. 20201 , Les formulaires de plainte 800-537-7697 (ATS) sont disponibles à http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


日本語 (Japanese)

Tsab ntawv uas tsis yog kev ntxub ntxaug


Salina Surgical tsev kho mob puas muaj feem xyuam txog ntawm pej xeem txoj cai tsoom fwv teb chaws thiab cais ib haiv neeg, xim, keeb kwm teb chaws, hnub nyoog, mob xiam oob qhab los yog pw ua ke. Salina Surgical tsev kho mob tsis tshem tawm cov neeg los yog coj mus kho txawv vim yog haiv neeg, xim, keeb kwm teb chaws, hnub nyoog, mob xiam oob qhab los yog pw ua ke.


Salina Surgical tsev kho mob muaj dawb cees (AIDS) thiab kev pab rau cov neeg uas muaj mob xiam oob qhab kom txuas lus tau zoo nrog peb, xws li:

• Neeg txhais lus pab cov lus piav

• Cov ntaub ntawv sau nyob rau lwm yam tawm tswv yim (loj print, lub, puas siv tau hauv tawm tswv yim, lwm yam tawm tswv yim)


Muaj kev pab hom lus pub dawb rau cov neeg uas nws thawj hom lus tsis yog lus Askiv, xws li:

• Txhais lus

• Cov ntaub ntawv sau ua lwm hom lus


Yog hais tias koj xav tau kev pab cuam no, hu rau:


Elizabeth Bishop

Lag luam Office Manager

Salina phais tsev kho mob

401 S. raug Fe Ave.

Salina, KS 67401

Xov tooj: (785)827-0610 ext. 110

Fax: (785)833-2530

Email: contact@salinasurgical.com


Yog hais tias koj ntseeg hais tias Salina Surgical tsev kho mob muaj tejyam uas muab cov kev pab cuam los yog saib lwm txoj kev los haiv neeg, xim, keeb kwm teb chaws, hnub nyoog, mob xiam oob qhab los yog pw ua ke, koj sau tau txaus nrog rau:


Celeste Davis

Office for Civil Rights

U.S. Department of Health and Human Services

233 N Michigan Ave., Suite 240

Chicago, tsab 60601

Neeg teb chaw: (800) 368-1019

Fax: (202) 619-3818

TDD: (800) 537-7697

Email: ocrmail@hhs.gov


Koj yuav qee los tim ntsej tim muag, fax mus, los yog tug. Yog hais tias koj xav tau kev pab ua cov ntawv thov qhua, tus Salina phais tsev kho mob ua lag ua luam Office manager saib xyuas yog muaj los pab koj.


Koj yuav tau foob txog neeg cov cai nrog rau U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, hauv tshuab computer los ntawm lub chaw ua hauj lwm rau Civil Rights Complaint Portal, muaj nyob ntawm https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, los yog los ntawm kev xa ntawv los sis hu xov tooj rau: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW rov 509F, 1-800-368-1019 HHH tsev Washington, D.C. 20201 , 800-537-7697 (TDD) cov ntaub ntawv tsis txaus siab no muaj nyob rau ntawm http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Русский (Russian)

Уведомление о недискриминации


Salina Хирургическая больница соответствует применимым федеральных законов о гражданских правах и не допускает дискриминации по признаку расы, цвета, национального происхождения, возраста, инвалидности или пола. Salina Хирургическая больница не исключает людей или относиться к ним по-разному из-за гонки, цвета, национального происхождения, возраста, инвалидности или пола.


Salina Хирургическая больница предоставляет бесплатные СПИД и услуги для людей с ограниченными возможностями, чтобы эффективно общаться с нами, таких как:


• Квалифицированные сурдопереводчики

• Письменная информация в других форматах (большой печати, аудио, доступных электронных форматов, другие форматы)


Предоставляет бесплатные услуги для людей, которых основной язык не является английским, таких, как:

• Квалифицированные переводчики

• Информация, написанные на других языках


Если вам нужны эти услуги, обращайтесь:


Элизабет Бишоп

Бизнес-офис-менеджер

Салина – Хирургическая больница

401 S. Санта Фе пр.

Салина, KS 67401

Телефон: (785)827-0610 ext. 110

Факс: (785)833-2530

Электронная почта: contact@salinasurgical.com


Если вы считаете, что Salina Хирургическая больница не представила эти услуги или дискриминацию по-другому на основе расы, цвета, национального происхождения, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу с:


Селеста Дэвис

Управление по гражданским правам

Департамент здравоохранения и социальных служб США

233 N Мичиган просп., Люкс 240

Чикаго, IL 60601

Центр ответов клиентов: (800) 368-1019

Факс: (202) 619-3818

TDD: (800) 537-7697

Электронная почта: ocrmail@hhs.gov


Вы можете подать жалобу лично или по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалоб, Салина Хирургическая больница бизнес офис менеджер доступен чтобы помочь вам.


Вы также можете подать жалобу гражданских прав с США Департамент здравоохранения и социальных служб, Управление по гражданским правам, электронным способом через Управление по гражданским правам жалобы портала, имеющиеся в https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, или по почте или по телефону в: Проспект независимости США Департамент здравоохранения и социальных служб 200 SW номер 509F, HHH здание Вашингтона, округ Колумбия 20201 1-800-368-1019 , 800-537-7697 (TDD) жалоба формы доступны на http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Hmoob (Hmong)

Tsab ntawv uas tsis yog kev ntxub ntxaug


Salina Surgical tsev kho mob puas muaj feem xyuam txog ntawm pej xeem txoj cai tsoom fwv teb chaws thiab cais ib haiv neeg, xim, keeb kwm teb chaws, hnub nyoog, mob xiam oob qhab los yog pw ua ke. Salina Surgical tsev kho mob tsis tshem tawm cov neeg los yog coj mus kho txawv vim yog haiv neeg, xim, keeb kwm teb chaws, hnub nyoog, mob xiam oob qhab los yog pw ua ke.


Salina Surgical tsev kho mob muaj dawb cees (AIDS) thiab kev pab rau cov neeg uas muaj mob xiam oob qhab kom txuas lus tau zoo nrog peb, xws li:

• Neeg txhais lus pab cov lus piav

• Cov ntaub ntawv sau nyob rau lwm yam tawm tswv yim (loj print, lub, puas siv tau hauv tawm tswv yim, lwm yam tawm tswv yim)


Muaj kev pab hom lus pub dawb rau cov neeg uas nws thawj hom lus tsis yog lus Askiv, xws li:

• Txhais lus

• Cov ntaub ntawv sau ua lwm hom lus


Yog hais tias koj xav tau kev pab cuam no, hu rau:


Elizabeth Bishop

Lag luam Office Manager

Salina phais tsev kho mob

401 S. raug Fe Ave.

Salina, KS 67401

Xov tooj: (785)827-0610 ext. 110

Fax: (785)833-2530

Email: contact@salinasurgical.com


Yog hais tias koj ntseeg hais tias Salina Surgical tsev kho mob muaj tejyam uas muab cov kev pab cuam los yog saib lwm txoj kev los haiv neeg, xim, keeb kwm teb chaws, hnub nyoog, mob xiam oob qhab los yog pw ua ke, koj sau tau txaus nrog rau:


Celeste Davis

Office for Civil Rights

U.S. Department of Health and Human Services

233 N Michigan Ave., Suite 240

Chicago, tsab 60601

Neeg teb chaw: (800) 368-1019

Fax: (202) 619-3818

TDD: (800) 537-7697

Email: ocrmail@hhs.gov


Koj yuav qee los tim ntsej tim muag, fax mus, los yog tug. Yog hais tias koj xav tau kev pab ua cov ntawv thov qhua, tus Salina phais tsev kho mob ua lag ua luam Office manager saib xyuas yog muaj los pab koj.


Koj yuav tau foob txog neeg cov cai nrog rau U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, hauv tshuab computer los ntawm lub chaw ua hauj lwm rau Civil Rights Complaint Portal, muaj nyob ntawm https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, los yog los ntawm kev xa ntawv los sis hu xov tooj rau: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW rov 509F, 1-800-368-1019 HHH tsev Washington, D.C. 20201 , 800-537-7697 (TDD) cov ntaub ntawv tsis txaus siab no muaj nyob rau ntawm http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


فارسی (Farsi)

توجه بمناسبت


سالینا جراحی بيمارستان تحت نظر و موافق با قوانین حقوق مدنی فدرال و بر اساس نژاد، رنگ مليت سن ناتوانی یا جنس قائل است. سالینا جراحی بيمارستان محروم کردن مردم یا درمان آنها متفاوت به دلیل نژاد، رنگ مليت سن ناتوانی یا جنسی.


سالینا جراحی بيمارستان ایدز رایگان و خدمات فراهم می کند به افراد معلول به طور موثر ارتباط با ما، مانند:

• مترجم زبان اشاره واجد شرایط

• اطلاعات نوشته شده را در فرمت های دیگر (بزرگ چاپ و صوتی، قابل دسترسی الکترونیکی فرمت های, فرمت های دیگر)


زبان رایگان سرویس فراهم می کند به افرادی که زبان اصلی آنها انگلیسی، مانند نیست:

• مترجمین مجرب

• اطلاعات نوشته شده در زبان های دیگر


تماس بگیرید اگر شما نیاز به این خدمات:


الیزابت بیشاپ

مسئول دفتر کسب و کار

سالینا جراحی بيمارستان

401 سيد سانتافه خیابان

سالینا, KS 67401

تلفن: (785)827-0610 ext. 110

فکس: (785)833-2530

ایمیل: contact@salinasurgical.com


اگر فکر می کنید که سالینا جراحی بيمارستان است موفق به ارائه این خدمات و یا تبعیض در راه های دیگر بر اساس نژاد، رنگ مليت سن ناتوانی یا جنس، شما می توانید شکایت با فایل:


دیویس سلست،

د

فتر حقوق شهروندی دفتر

و

زارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده

233 نفر میشیگان خیابان سوئیت 240

شیکاگو, IL 60601

پاسخ به مرکز مشتری: (800) 368-1019

فکس: (202) 619-3818

TDD: (800) 537-7697

ایمیل: ocrmail@hhs.gov


شما می توانید شکایت فایل در فرد و یا از طریق ایمیل و فکس یا ایمیل. اگر شما نیاز به کمک شکایت تشکیل پرونده سالینا جراحی بیمارستان کسب و کار دفتر مدیر برای کمک به شما در دسترس است.


شما همچنین می توانید پرونده شکایت حقوق مدنی با ایالات متحده وزارت از بهداشت و خدمات انسانی، دفتر حقوق شهروندی دفتر الکترونیکی از طریق دفتر برای حقوق مدنی شکایت پورتال موجود در https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf، و یا از طریق ایمیل یا تلفن در: ایالات متحده وزارت بهداشت و خدمات انسانی 200 خیابان استقلال جنوب غربی اتاق 509F، ساختمان HHH واشنگتن، دی سی 20201 1-800-368-1019 ، فرم شکایت 800-537-7697 (TDD) در http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html در دسترس هستند.


Kiswahili (Swahili)

Ilani ya Non-Ubaguzi


Salina upasuaji Hospital inazingatia sheria zinazohusika haki za kiraia Shirikisho na haina ubaguzi kwa misingi ya ukabila, rangi, asili ya kitaifa, umri, ulemavu, au ngono. Salina upasuaji Hospital hauzuii watu au kutibu yao tofauti kwa sababu ya rangi, taifa, uraia, umri, ulemavu, au ngono.


Salina upasuaji Hospital hutoa misaada bure na huduma kwa watu wenye ulemavu wa kuwasiliana vizuri na sisi, kama vile:

• Waliohitimu ishara wakalimani lugha

•Imeandikwa habari katika muundo mwingine (kubwa magazeti, redio, kupatikana umeme muundo, muundo mwingine)


Hutoa lugha huduma bure kwa watu ambao lugha yao ya msingi si Kiingereza, kama vile:

•Waliohitimu wakalimani

•Taarifa zilizoandikwa katika lugha nyingine


Kama unahitaji huduma hizi, wasiliana na:


Elizabeth Askofu

Business Meneja wa Ofisi

Salina upasuaji Hospital

401 S. Santa Fe Ave.

Salina, KS 67401

Simu: (785)827-0610 ext. 110

Fax: (785)833-2530

Barua pepe: contact@salinasurgical.com


Kama unaamini kwamba Salina upasuaji Hospital imeshindwa kutoa huduma hizo au kubaguliwa kwa njia nyingine kwa misingi ya ukabila, rangi, asili ya kitaifa, umri, ulemavu, au ngono, unaweza faili kero kwa:


Celeste Davis

Ofisi ya Haki za Civil

Idara ya Marekani ya Afya na Huduma za Binadamu

233 N Michigan Ave., Suite 240

Chicago, IL 60601

Wateja Response Center: (800) 368-1019

Fax: (202) 619-3818

TDD: (800) 537-7697

Barua pepe: ocrmail@hhs.gov


Unaweza faili kero kwa mtu au kwa njia ya barua, faksi, au barua pepe. Kama unahitaji msaada kufungua kero, Salina upasuaji Hospital Biashara Meneja wa Ofisi ya inapatikana kukusaidia.


Unaweza pia kuwasilisha malalamiko haki za kiraia na Idara ya Marekani ya Afya na Huduma za Binadamu, Ofisi ya Haki za Civil, umeme kwa njia ya Ofisi ya Haki za Civil Malalamiko Portal, inapatikana katika https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, au kwa njia ya barua au simu at: idara ya Marekani ya Afya na Huduma za Binadamu 200 Independence Avenue, SW Chumba 509F, HHH Building Washington, DC 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Malalamiko fomu ni inapatikana katika http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.